§ 1. Foreningens navn

Dansk Labradoodle Klub, DLK.

Foreningen er stiftet i 2014.

Foreningens hjemsted er:

Bondhøjvej 13

8950 Ørsted

Danmark.

§ 2. Foreningens formål

At samle hundeejere, der gennem foreningens arbejder for at udbrede viden om og interesse for sunde og racetypiske labradoodler.

Som gennem eget opdræt medvirker til avl af sunde og racetypiske hunde, der kan stambogsføres i DLK.

DLK er ikke anerkendt under FCI-standarder.

§ 3 DLK´s samarbejde og organisering

DLK kan samarbejde med andre interesseorganisationer inden for foreningens formål.

 

§ 4 Medlemmer

 Hundeejere, som gennem medlemskabet forpligtiger sig til at overholde DLK´s vedtægter og retningslinjer, samt har indbetalt kontingent.

Stk. 2 Medlemsrettigheder og forpligtigelser fremgår af DLK´s vedtægter og retningslinjer,  

Stk. 3 Medlemskab og medlemsnummer er personligt.

• A-medlemskab er 1 navngivet person i en husstand. (Alle i en husstand kan vælge A-medlemskab)

• B-medlemskaber kan tegnes for øvrige navngivne medlemmer af samme husstand.

• Støttemedlemskab

Stk. 4 Kontingentet fastsættes årligt på generalforsamlingen.

Stk. 5 Medlemskab ophører øjeblikkeligt ved kontingentrestance.

Stk. 6 Bestyrelsen kan ved overtrædelser af DLK’s vedtægter og retningslinjer beslutte at et medlem og dennes husstand skal ekskluderes.

Stk. 7 Et udelukket medlem kan ansøge om medlemskab, som i så fald skal godkendes af bestyrelsen.

§ 5 Generalforsamling:

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk 2 Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt.

Stk. 3 Generalforsamlingen indkaldes med 12 ugers varsel ved opslag FB-profilen Danske Labradoodle klub og  DLK´s hjemmeside. Dagsorden offentliggøres senest 4 uger før generalforsamlingen.

Stk. 4 Dagsordenen skal som minimum indeholde følgende punkter:

 • 1. Valg af dirigent.
 • 2. Valg af referent og stemmetællere.
 • 3. Bestyrelsens beretning.
 • 4. Fremlæggelse af regnskab.
 • 5. Godkendelse af budget.
 • 6. Indkomne forslag.
 • 7. Godkendelse af kommissorier for faste udvalg.
 • 8. Fastsættelse af kontingent.
 • 9. Fastsættelse af takster
 • 10. Offentliggørelse af resultat af urafstemning til bestyrelse.
 • 11. Valg af revisor og kritisk revisor
 • 12. Evt.

Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen fremsendes skriftlig til Bestyrelsen senest 2 mdr før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 5 Alle A og B medlemmer kan deltage i generalforsamlingen.

Kontrol af gyldigt medlemskab sker inden generalforsamlingens start.

Stk. 6 Alle fremmødte A og B medlemmer har stemmeret.

Stk. 7 Alle beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed.

Stk. 8 Dirigenten træffer afgørelse om afstemningsform, der dog skal være skriftlig, hvis 1 medlem ønsker dette. Medlemmet retter skriftlig henvendelse til dirigenten inden punktet sættes til behandling.

§ 6 Bestyrelsen

Valg til bestyrelsen sker ved Urafstemning i august måned.

Stemmeret har alle A og B-medlemmer, efter 6 mdr.’s medlemskab.

Stk. 2 Alle A og B medlemmer kan efter 2 års medlemskab opstille til valg til tillidsposter i DLK.

Kandidater, der ønsker at opstille, fremsender senest 1. juli en motiveret opstilling til bestyrelsen.

Stk. 3 Bestyrelsen består af 7 medlemmer.

Valg til bestyrelsen sker for en 2-årig periode.

Formanden og 3 bestyrelsesmedlemmer hvert 2. år og

kassereren og 2 bestyrelsesmedlemmer hvert 2. år.

Der vælges en 1. og 2. suppleant, så der altid er 2 suppleanter. Valg er for 2 år.

Stk. 4 Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.

Bestyrelsen beslutter selv sin forretningsorden, dog har alle medlemmer ret til at overvære den del af et bestyrelsesmøde, der behandler spørgsmål af generel betydning for foreningens drift.

Stk. 5 Bestyrelsen nedsætter de for arbejdet nødvendige udvalg og udarbejder kommissorier for udvalgenes arbejde, herunder udarbejdelse af DLK’s retningslinjer.

Bestyrelsen kan bede medlemmer indtræde i de udvalg, hvor det findes hensigtsmæssigt for den daglige drift.

Stk.6 Bestyrelsen indhenter privat straffeattest på alle tillidsvalgte, udvalgsmedlemmer og ansatte.

Stk. 7 Udtræder formanden inden udløb af sin valgperiode, træder næstformanden i denne sted, og 1. suppleanten indtræder i bestyrelsen.

Bestyrelsen skal bestå af min 4 bestyrelsesmedlemmer, for at være beslutningsdygtig. Består bestyrelsen pga. forfald ikke længere af min. 4 personer, skal den resterende bestyrelse foranledige at der snarest sker enten et ekstraordinært valg, eller at det ordinære valg fremrykkes.

§ 7 Hæftelse

Foreningen tegnes af Formand og kasserer.

Ved disses forfald af næstformand og et bestyrelsesmedlem.

Stk. 2 Bestyrelsen træffer beslutning om nødvendige økonomiske dispositioner vedr. daglige drift.

Stk. 3 Det enkelte medlem hæfter alene med sit kontingent.

§8 Regnskab

DLK´s regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2 Kassereren sikrer at der løbende føres et afstemt regnskab, som til enhver tid kan kræves kontrolleret af revisoren.

Stk. 3 Bestyrelsen sikrer at foreningens formue anbringes med hensyntagen til sikkerhed for at formuen bevares.

Stk. 4 Der udføres ved regnskabsårets afslutning kritisk revision.

Stk. 5 Senest ved udgangen af maj fremlægges og godkendes regnskab for bestyrelsen.

§9 Ekstraordinær generalforsamling

Bestyrelsen kan indvarsle en ekstraordinær generalforsamling, hvis der findes behov for dette.

Stk. 2 Medlemmerne kan fremsende en motiveret begæring for en ekstraordinær generalforsamling underskrevet af mindst 50 stemmeberettigede medlemmer.

Stk. 3 En ekstraordinær generalforsamling kan, hvis der findes behov for det, indkaldes med 4 ugers varsel ved opslag eller, hvis forholdene taler for det, med 2 ugers varsel ved brev til alle stemmeberettigede medlemmer.

§ 10 Vedtægtsændringer

En ændring af DKL´s vedtægter kræver at 2/3 af alle fremmødte medlemmer stemmer for dette.

§ 11 Foreningens nedlæggelse

Foreningens nedlæggelse besluttes på en generalforsamling og kræver at 2/3 af alle medlemmer stemmer for dette.

Er der ikke tilstrækkeligt fremmødt, indvarsles en ekstraordinær generalforsamling.

På denne kan beslutning træffes med simpelt stemmeflertal.

Stk. 2 Ved foreningens opløsning skal en evt. formue anvendes indenfor foreningens formål.

Generalforsamling beslutter hvordan dette sker.

Således vedtaget på generalforsamlingen d. —————  201——.

Underskrevet af bestyrelsen ——/—-20— og indsat i forhandlingsprotokol ført af sekretæren