Retningslinjer for medlemskab af DLK


Som medlem forpligtiger man sig til at overholde DLKs vedtægter og retningslinjer.
Ved indmeldelse fremsendes Retningslinjer for medlemskab af DLK. Ved at indbetale kontingent anerkender du som medlem at overholde alle gældende retningslinjer*.
Indmelding sker via hjemmesiden.

* Retningslinjer: A For medlemskab af DLK
  B For stamoplysning i DLK
   
   
  C For godkendelse af kenneler i DLK
   
   


Kontingent forfalder 1 x årligt, og opkræves i 4. kvartal. Ved indmeldelse i løbet af et kalenderår betales en forholdsvis del for resten af året (=indeværende kvartal og rest af året).

Støttemedlemskab: Kan tegnes af særligt interesserede, der måtte ønske at støtte foreningens formål.

Udelukkelse / ekskludering:

Overtræder et medlem en retningslinje vil bestyrelse pålægge medlemmet en sanktion, ex et avlsforbud. En sanktion kan være tidsbegrænset eller varig.
Ved gentagen overtrædelse kan medlemmet udelukkes, ligesom DLK kan træffe afgørelse om udelukkelse af hele husstanden.
Ønsker medlemmet senere at ansøge om igen at blive medlem, vil der ske en konkret individuel vurdering.
Bemærk: Det er altid i stamoplysningerne angivne ejers medlemsstatus, der er gældende.
Er du ejer af en hund med DLK-stambog, skal du være opmærksom på at du skal være medlem af DLK for at kunne oprette stambog på dine hvalpe.
Er du ikke medlem, bør du derfor ansøge om medlemskab inden du planlægger at avle hvalpe.
Ligeledes skal du være opmærksom på og undersøge hvilke avlsrestriktioner, da en evt overtrædelse af dette medfører at du ikke kan få stambog på evt hvalpe.
Se  Retningslinjer for og stambogsføring i DLK.

Desuden gælder:

DLK forholder sig ikke til medlemmets private forhold, herunder medlemmets forhold til skat eller andre myndigheder. Et medlems handlinger vurderes alene ift om der handles i modstrid med DLK’s vedtægter og retningslinjer, og det er alene i forhold til medlemskabet, at DLK kan iværksætte en sanktion/ eksklusion.
Bestyrelsesmedlemmer, ansatte eller andre, der under varetagelse af opgaver for DLK får kendskab til medlemmers private forhold, er underlagt tavshedspligt.
Der skal dog bemærkes at alle offentlige Myndigheder som ex Told og Skat kan kræve uhindret adgang til alle foreningens regnskabsforhold.