VEJLEDNING TIL KØBSAFTALE

Som udgangspunkt anses hundeopdræt som erhvervs- mæssig virksomhed i købelovens forstand. Det betyder, at omstående aftale som udgangspunkt er omfattet af købelovens særlige regler om forbrugerkøb. Købelo- vens regler for forbrugerkøb kan ikke fraviges til skade for køberen.

I overensstemmelse med købelovens sær- lige regler om forbrugerkøb
foreligger der en mangel

  • hvis hunden ikke svarer til den betegnelse, hvorunder den er solgt, eller sælger i øvrigt har givet urigtige eller vildledende oplysninger, medmindre disse ikke kan antages at have haft betydning for købers bedøm- melse af hunden,

  • hvis sælger har givet urigtige eller vildledende oplys- ninger i annoncer eller i andre meddelelser, der er be- regnet til at komme til almenhedens eller købers kund- skab,

  • hvis sælger har forsømt at give køber oplysninger, der har haft betydning for købers bedømmelse af hunden, og som sælger kendte eller burde kende,

  • hvis hunden i øvrigt er af anden eller ringere beskaf- fenhed eller brugbarhed, end den ifølge aftalen og de foreliggende omstændigheder skulle være.

    Bestemmelser om, at køber ikke kan påberåbe sig mangler ved hunden og andre almindelige forbehold, såsom at hunden er solgt som den er og forefindes, kan ikke gøres gældende overfor køber.

    Afgørelsen af, om hunden lider af en mangel, træffes ud fra dens beskaffenhed på tidspunktet for risikoens over- gang. Forelå der på det tidspunkt en mangel, hæfter sælger herfor, også selv om den først viser sig senere.

    Mangler, der viser sig inden 6 måneder efter leveringen, formodes at have været til stede på tidspunktet for risi- koens overgang, medmindre denne formodning er ufor- enelig med salgsgenstandens eller mangelens art, eller mangelen skyldes, at køber ikke har opfyldt sine forplig-

telser efter købsaftalen.

Køber kan ikke påberåbe sig en mangel, som køber var eller måtte være bekendt med ved aftalens indgåelse, medmindre der er holdepunkt herfor i aftalen, eller sæl- ger har handlet i strid med almindelig hæderlighed.

Vil køber påberåbe sig en mangel, skal køber give sæl- ger meddelelse herom inden for rimelig tid, efter at kø- ber har opdaget mangelen. I modsat fald taber køber retten til at påberåbe sig mangelen. Meddelelse givet inden 2 måneder efter, at køber opdagede mangelen, er altid rettidig.

Den absolutte reklamationsfrist, d.v.s. fristen for at kla- ge over mangler ved hunden er 2 år.

Om reklamation

Købers reklamation bør angive mangelens art, og om der kræves forholdsmæssigt afslag i købsprisen, af- hjælpning af mangelen eller ophævelse af købet. Rekla- mation bør ske skriftligt og helst ved anbefalet brev. Reklamationsfristen skal overholdes.

Om aftalen

En mundtlig aftale er lige så bindende som en skriftlig aftale, men af hensyn til bevisspørgsmålet anbefales det, at alle aftaler indgås skriftligt.

Om fortrydelsesret

Der er ikke almindelig fortrydelsesret i Danmark, så er der aftalt en fortrydelsesret, må dette fremgå af aftalen.

Om mangler i øvrigt

Opdrætter hæfter for mangler, der er arveligt betingede eller medfødte eller betinget af forhold hos opdrætter. Mangler, der skyldes købers egne forhold herunder vanrøgt, utilstrækkelig eller forkert pasning, jf. også en eventuel af sælger udleveret brugervejledning, kan sæl- ger ikke gøres ansvarlig for.

Formål med hunden

Det er vigtigt, at parterne udfylder til hvilket formål, hun- den er købt, korrekt.